REGULAMIN

REGULAMIN TORU GOKARTOWEGO KARTING ARENA KRAKÓW

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Tor gokartowy KARTING ARENA KRAKÓW położony jest w Krakowie, Legnicka 5, 
   31-216 Kraków i jest prowadzony przez Karolina Krupińska-Frańczak, Dawida Figwera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  F&F GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, Legnicka 5 , 31-216 Kraków, NIP: 9452273066 , REGON:525316509 
  .
 2. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Bilet wstępu – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem, której przedmiotem jest umożliwienie Klientowi używania Gokartów oraz Obiektu za zapłatą określonej, w cenniku Organizatora, ceny, przez wskazany w nim czas oraz na warunkach określonych Regulaminem;
 2. Gokart – mały pojazd silnikowy, czterokołowy, służący głównie do wyścigów na torze kartingowym, znajdujący się w ofercie Organizatora, przeznaczony do przemieszczenia się po Torze;
 3. Klient  osoba fizyczna, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu może korzystać z oferty Organizatora;
 4. Konto Klienta - zbiór informacji dotyczących Klienta, podanych przez Klienta zgromadzonych i przechowywanych, w ramach systemu informatycznego Organizatora, przypisanych konkretnemu Klientowi, umożliwiających każdorazowe logowanie się przez Klienta do swojego konta; rejestracja Konta Klienta jest niezbędna do odbycia Przejazdu – Konto Klienta jest skonfigurowane z obsługą informatyczną toru, co umożliwia wyświetlanie informacji dotyczących Klienta, na tablicach informacyjnych (wyświetlaczach) nad każdym z torów; rejestracja Konta Klienta wymaga podania co najmniej następujących danych osobowych Klienta: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu (Klienta lub Opiekuna); w ramach rejestracji Konta Klienta, można podać dobrowolnie następujące dane osobowe: wizerunek Klienta (zdjęcie twarzy), płeć
 5. Obiekt – tor gokartowy KARTING ARENA KRAKÓW oraz elementy jego wyposażenia wraz z przynależną infrastrukturą, który znajduje się pod adresem: 
   Legnicka 5, 31-216 Kraków
 6. Obsługa, Personel – pracownicy Organizatora lub osoby przez niego upoważnione,
 7. Opiekun – osoba fizyczna sprawująca opiekę nad osobą niepełnoletnią i ponosząca pełną odpowiedzialność za jego działania i zaniechania, na terenie Obiektu,
 8. Organizator – Karolina Krupińska-Frańczak, Dawid Figwer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  F&F GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, Legnicka 5 , 31-216 Kraków, NIP: 9452273066, REGON: 525316509;
 9. Pit Bike – mały motocykl do wyścigów rekreacyjnych, kaskaderskich lub motocrossowych.
 10. Pit Stop  miejsce zjazdu z toru oraz postoju Gokartów (parking);
 11. Przejazd – jazda Gokartem udostępnionym Klientowi przez Organizatora, 
  w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu;
 12. Regulamin  niniejszy Regulamin;
 13. Tor, Tor Kartingowy – wyznaczone przez Organizatora miejsce, przeznaczone do jazdy Gokartem.

3. Korzystanie z Obiektu jest odpłatne. Ceny za korzystanie z Obiektu ustalane są przez Organizatora w aktualnym cenniku, dostępnym na terenie Obiektu. Organizator posiada pełną swobodę w kształtowaniu cen korzystania z Obiektu, wskazanych w cenniku.

4. Warunkiem korzystania z Toru jest uiszczenie opłaty za korzystanie z Toru zgodnie z obowiązującym cennikiem, odbycie szkolenia wykonywanego przez Organizatora, zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień oraz złożenie stosownego oświadczenia, dokonanie rejestracji Konta Klienta - w miejscu do tego przeznaczonym, na terenie Obiektu oraz w sposób wskazany przez Organizatora, które są niezbędne do świadczenia usługi na rzecz Klienta, przez Organizatora.

5.  Z Toru mogą korzystać:

 1. osoby w wieku od 5 lat   (minimum 100 cm wzrostu) w Gokarcie dwuosobowym, za uprzednią zgodą  rodziców lub prawnych opiekunów; zgoda na odbycie jazdy musi zostać wyrażona, przed pierwszym Przejazdem, w formie pisemnego oświadczenia, którego projekt przedstawi Organizator;
 2. osoby w wieku od 6 do 17 lat (minimum 120 cm wzrostu), wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych; zgoda na odbycie jazdy musi zostać wyrażona, przed pierwszym Przejazdem, w formie pisemnego oświadczenia, którego projekt przedstawi Organizator;
 3. osoby pełnoletnie (minimum 120 cm wzrostu).

6.   Z Toru mogą korzystać wyłącznie osoby, które:

 1. nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych substancji powodujących spowolnienie reakcji i zmniejszających możliwości psychofizyczne Klienta,
 2. są sprawne fizycznie oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferty Klienta, w tym nie cierpią na choroby serca, płuc, padaczkę, utraty świadomości itp.,
 3. nie są w ciąży.

 

7.  Klient, który spełnia warunki określone w ust. 5 i 6 powyżej może korzystać z Toru wyłącznie po odbyciu odpowiedniego szkolenia przeprowadzonego przez pracownika Organizatora. 
 W sytuacji, gdy Klient nie rozumie zasad korzystania z Gokarta, Toru lub jakichkolwiek innych reguł postępowania zobowiązany jest niezwłocznie zwr
ócić się do pracownika Organizatora o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień.

8.   Personel może odmówić sprzedaży Biletu wstępu osobie, która w ocenie Personelu może nie stosować się do postanowień Regulaminu lub stwarzać jakiekolwiek zagrożenie.

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I KLIENTA

 

1. Organizator zobowiązany jest do:

 1. zapewnienia Klientowi możliwości odbycia Przejazdu zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie,
 2. zapewnienia stanu technicznego Gokartów i pozostałego sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, który umożliwia Klientowi bezpieczną jazdę Gokartami.

2. Organizator uprawniony jest do:

 1. wydawania Klientowi instrukcji, wskazówek oraz poleceń dotyczących używania Gokartów oraz całego Obiektu,
 2. nie dopuszczenia do jazdy Gokartem lub odebrania Klientowi prawa do jazdy Gokartem (przerwania Przejazdu), gdy ten nie stosuje się do Regulaminu, 
   a  w szczeg
  ólności gdy narusza zasady korzystania z Toru, zasady bezpieczeństwa lub zachodzi obawa, że Klient może zagrażać swojemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych Klientów lub innych osób przebywających w Obiekcie, w tym gdy okaże się iż Klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zaistnieje podejrzenie, że Klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za Przejazd;
 3. wglądu w dokument tożsamości Klienta, w celu potwierdzenia wieku Klienta, pod rygorem niedopuszczenia Klienta do Przejazdu,

3. Klient zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania Regulaminu oraz dostosowania się do określonych w nim warunków korzystania z Obiektu i Gokartów,
 2. przestrzegania wszystkich poleceń Personelu – dotyczy to również poleceń wydawanych za pomocą flag sygnalizacyjnych i sygnałów świetlnych, których znaczenie określa Regulamin,
 3. zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz do zachowania ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników Toru.

4. Klient przed rozpoczęciem Przejazdu zobowiązany jest przygotować się odpowiednio do jazdy, to jest w szczególności:

 1. zapoznać się z zasadami jazdy oraz warunkami na Torze i kierunkiem jazdy;
 2. posiadać i założyć odpowiedni kask ochronny dobrany do Klienta (kask należy odpowiednio wyregulować, zapiąć); pod kask stanowiący własność Organizatora należy założyć kominiarkę (w celach higienicznych); w przypadku korzystania z własnego kasku musi to być kask zamknięty z ochroną szczęki;
 3. z uwagi na fakt, że niektóre elementy konstrukcji Gokarta, nie są całkowicie osłonięte, zabezpieczyć wszystkie ruchome części garderoby, w szczególności: szaliki, krawaty, paski, apaszki, kaptury – ich zabezpieczenie powinno polegać na tym, by przylegały ściśle do ciała, w sposób uniemożliwiający ich kontakt z elementami Gokarta, w trakcie Przejazdu – w przeciwnym wypadku mogą one zostać uszkodzone lub wciągnięte przez nieosłonięte lub ruchome elementy Gokarta;
 4. z uwagi na fakt, że niektóre elementy konstrukcji Gokarta, nie są całkowicie osłonięte, należy upewnić się, iż spod kasku nie wystają jakiekolwiek części włosów (zaleca się spięcie włosów w taki sposób, aby uniemożliwić ich wystawanie spod kasku, w trakcie Przejazdu) - w przeciwnym wypadku mogą one zostać uszkodzone lub wciągnięte przez nieosłonięte lub ruchome elementy Gokarta;
 5. założyć obuwie na płaskiej podeszwie, o takim rodzaju, które utrzymuje stopę w jednym miejscu i chroni przed poślizgiem stopy – zabronione jest prowadzenie Gokarta w klapkach, sandałach, japonkach, butach na koturnie oraz w butach na obcasach.

 

             III. ZASADY KORZYSTANIA Z TORU ORAZ GOKARTA

 

 1. Na Tor może wejść, wyłącznie osoba, która:
 2. zapłaciła za Przejazd, zgodnie z cennikiem Organizatora i posiada Bilet Wstępu,
 3. zaakceptowała Regulamin;
 4. uczestniczyła w szkoleniu przeprowadzonym przez Personel, przed rozpoczęciem Przejazdu;
 5. dokonała rejestracji w systemie rejestracyjnym Organizatora i ma założone Konto Klienta;
 6. spełnia wszelkie warunki dopuszczające do wejścia na Tor i prowadzenia Gokarta, określone w Regulaminie.

2.  Organizator decyduje o liczbie pojazdów na Torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi.

3.    Klient zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

 1. podczas jazdy Gokartem obydwie ręce muszą być na kierownicy;
 2. prawy pedał w Gokarcie służy do przyspieszania (gaz);
 3. lewy pedał w Gokarcie służy do hamowania (hamulec);
 4. nie wolno używać obu pedałów (gaz i hamulec) jednocześnie, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia Gokarta i natychmiastowego przerwania Przejazdu;
 5. zachowania odpowiedniej odległości między Gokartami podczas Przejazdu;
 6. nie wolno dotykać silnika, wydechu oraz innych gorących elementów Gokarta, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie ciała Klienta;
 7. należy dostosować prędkość jazdy do własnych umiejętności, konfiguracji zakrętów oraz aktualnego ruchu innych Gokartów na Torze,
 8. należy zastosować tzw. „jazdę wstępną” (z niską prędkością), podczas pokonywania pierwszych okrążeni Toru, w celu poznania konfiguracji Toru i specyfiki działania i sprawności Gokarta; w przypadku braku pełnej kontroli nad Gokartem lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jego sprawności należy natychmiast zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, podnieść rękę i czekać na polecenia Personelu.

4. Wjazd na Tor odbywa się na sygnał startera w odstępach przez niego ustalonych za pomocą zielonej flagi. Jazda jest dozwolona wyłącznie zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy, po wyznaczonej linii Toru.

5. Klient ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach Gokarta. Wszystkie problemy i prośby o pomoc zgłasza się poprzez uniesienie ręki i poczekanie na pomoc Personelu. Personel podejdzie możliwie jak najszybciej i udzieli pomocy z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i pozostałych Klientów, znajdujących się na Torze. W tym czasie kategorycznie zabrania się wysiadania z Gokarta, odpychania Gokarta nogami od band, wypychania Gokarta samodzielnie. W takiej sytuacji czas Przejazdu nie zostaje przedłużony.

6. Przez cały czas trwania Przejazdu obowiązkowe jest przestrzeganie sygnałów dawanych przez Personel.

7. Szczególnie istotne są znaki dawane flagami i światłami. Poszczególne flagi mają następujące znaczenie:

 1. flaga oraz światło żółte - oznaczają niebezpieczeństwo na Torze; należy zwolnić i uważnie obserwować tor jazdy; obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania; Personel może zwolnić Gokarty zdalnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Toru;
 2. flaga niebieska - oznacza konieczność przepuszczenia szybszego kierowcy z tyłu; obowiązkiem kierowcy, który zobaczy flagę niebieską jest przepuszczenie szybszego kierowcy, który jest za nim;
 3. flaga szachownica (czarno biała) - oznacza zakończenie Przejazdu realizowanego na czas, co oznacza, że każdy kierowca może przejechać jeszcze tylko jedno okrążenie, które nie jest pomiarowe i w trakcie, którego jest zabronione wyprzedzanie, a następnie kierowca zobowiązany jest zjechać do Pit Stopu;
 4. flaga czarno / biała - oznacza ostrzeżenie dla kierowcy, który nie stosuje się do Regulaminu oraz stwarza zagrożenie na Torze dla siebie oraz innych użytkowników Toru;
 5. flaga czerwona - oznacza przerwanie sesji; każdy kierowca jest zobowiązany do zatrzymania Gokarta na Torze; oznacza obowiązkowy zjazd kierowcy do Pit Stopu;
 6. flaga zielona - oznacza możliwość startu / kontynuację jazdy / wznowienie Przejazdu.

8. Brak znajomości flag/świateł sygnalizacyjnych oraz niestosowanie się do flag/świateł sygnalizacyjnych skutkuje natychmiastowym wykluczeniem Korzystającego z Przejazdu. W takim przypadku koszty Biletu Wstępu, nie zostają zwrócone.

9. Po zakończeniu Przejazdu, należy zatrzymać się w miejscu wskazanym przez Personel, pozostać w gokarcie do chwili zjechania wszystkich uczestników Przejazdu, 
 a następnie na polecenie Personelu powoli zjechać do Pit Stopu. Wysiadanie z Gokarta wcześniej jest zabronione.

10. Zabrania się w szczególności:

 1. wysiadania z Gokarta na Torze w przypadku jego zatrzymania podczas Przejazdu;
 2. jazdy „wężykiem”, zatrzymania Gokarta w miejscu do tego nieprzewidzianym 
          i blokowania innych kierowc
  ów;
 3. jazdy po Torze w przeciwnym kierunku (pod prąd);
 4. celowego uderzania w Gokarty innych kierowców oraz bandy Toru; kilkukrotne uderzenie w bandy lub inne Gokarty może skutkować wykluczeniem Klienta z wyścigu;
 5. „rozgrzewania” opon poprzez energiczne skręcanie Gokartem od lewej do prawej,
 6. używania słów powszechnie uważanych za obelżywe na terenie całego Obiektu.

11. Klientowi który musiał przerwać Przejazd, ze względu na wadliwości Gokarta, przysługuje wymiana na drugi sprawny egzemplarz bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Z tym zastrzeżeniem, iż Organizator nie ma obowiązku wymiany Gokarta w sytuacji, gdy do jego uszkodzenia nastąpiło z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu Biletu wstępu.

12. Nie jest wskazane hamowanie na zakręcie, wchodząc w zakręt należy zredukować prędkość, uważając na obecność Personelu, na Torze.

13. Nie jest wskazane ruszanie z miejsca Gokartem, na skręconych kołach.

14. W przypadku nieobecności Klienta, w momencie rozpoczęcia Przejazdu, na który został kupiony przez Klienta Bilet wstępu, Bilet wstępu traci ważność.

15. Klient, który po raz pierwszy korzysta z Obiektu, jest zobowiązany szczególnie do ostrożnej i wolnej jazdy Gokartem oraz do obecności na szkoleniu przed jazdą.

 

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.

 

 1. Klient używa wszystkich elementów związanych z Obiektem (Gokarty, Tor itp.) na własną odpowiedzialność.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, w tym finansową oraz karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania Toru i Gokartu, zarówno wobec Organizatora, pracowników Organizatora jak i osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków i szkody wyrządzone przez Klienta oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek działań innych kierowców lub osób trzecich.
 4. W przypadku uszkodzenia Gokarta lub Toru przez Klienta, z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez Klienta, w Obiekcie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubrudzenie lub zniszczenie odzieży Klienta.
 7. Za osoby niepełnoletnie znajdujące się na terenie Obiektu i korzystające z Toru, odpowiada wyłącznie Opiekun.

 

  V. ZASADY KORZYSTANIA Z PIT BIKE’A

 

 1. Klient ma możliwość wynajęcia Toru, celem wykonania przejazdu własnym pojazdem Pit Bike. W takim przypadku postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie, do Klienta, który korzysta z Toru, dla wykonania przejazdu pojazdem Pit Bike.
 2. Klient akceptując Regulamin potwierdza, że posiada umiejętności do poruszania się pojazdem Pit Bike po Torze oraz że jego Pit Bike jest sprawny.
 3. Klient wykonujący przejazd pojazdem Pit Bike, musi posiadać́ strój zapewniający bezpieczeństwo w razie upadków. W tym przypadku obowiązkowe wyposażenie każdego Klienta to: strój motocyklowy(skórzany lub tekstylny), zbroja (ochraniacz górnej partii ciała, tj. pleców, barków i łokci), kask, rękawiczki, nakolanniki, wysokie buty motocyklowe.
 4. Organizator lub Personel ma prawo odmówić Klientowi wynajmu Toru, jeśli, w ocenie Organizatora lub Personelu, Klient nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin jest umieszczony przez Organizatora w widocznym miejscu Obiektu. Rejestracja Konta Klienta wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, należy opuścić Obiekt.
 2. Osoby, które nie korzystają z oferty Organizatora, ale przebywają w Obiekcie zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń Personelu.
 3. Regulamin stanowi ogólne warunki umowy, której przedmiotem jest korzystanie z Obiektu i Gokartów. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
 5. Organizator może zabronić wstępu na teren Obiektu lub zamknąć Obiekt albo przerwać Przejazdy, bez podania przyczyny.
 6. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji na piśmie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@kartingarena.pl

O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie zawiadomiony niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji, pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Ponadto Klienci mogą składać wszelkie uwagi i sugestie co do oferty Organizatora, sposobu organizacji Obiektu oraz zasad korzystania z Gokartów i Toru, bezpośrednio obsłudze Obiektu, pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na następujący adres e-mail: biuro@kartingarena.pl 
 2. Wszelkie spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Data publikacji Regulaminu: 01.05.2023

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 01.05.2023